2019-10-01

ADMINISTRACJA KWESTORSKA

Kwestor

 

1. Prowadzenie rachunkowości Uczelni, w tym polityka rachunkowości.
2. Nadzór nad obiegiem i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w tym umów zawieranych przez Uczelnię.
5. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
6. Kontrola finansowa, w tym przestrzegania dyscypliny finansowej oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej przez jednostki organizacyjne Uczelni.
7. Sprawozdawczość finansowa.
8. Kwestor nadzoruje Dział Księgowości i Dział Finansowy przy pomocy swoich zastępców.

 

Komórki w pionie Kwestora

 

Sekretariat Kwestora

 

Obsługa administracyjno-biurowa Kwestora, w szczególności:

1) obsługa administracyjno-biurowa zastępców Kwestora;
2) sprawy pracownicze pracowników, których miejscem wykonywania pracy są działy administracji kwestorskiej (listy obecności, urlopy i zwolnienia, itp.);
3) wstępna ewidencja przyznanych subwencji, dotacji podmiotowych i celowych oraz ich podziału wg jednostek organizacyjnych;
4) rozliczanie subwencji, rezerwy Rektora wg jednostek organizacyjnych, wprowadzenie do systemu FK – uzgodnienia podziału subwencji z ewidencją FK.

 

Dział Ekonomiczny

 

1. Planowanie, budżetowanie, kontroling, analizy ekonomiczne i finansowe.
2. Sprawozdawczość PŁ w zakresie finansowym.
3. Podział subwencji i dotacji budżetowych.
4. Prowizorium budżetowe oraz plan rzeczowo-finansowy, jego analizy, korekty i sprawozdania z wykonania.
5. Materiały do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej PŁ oraz analizy ekonomiczne i finansowe.
6. Prognozy finansowe i plany wieloletnie.
7. Monitorowanie i analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni oraz jednostek organizacyjnych.

 

Dział Obsługi Finansowej Projektów

 

1. Ewidencja finansowo-księgowa projektów strukturalnych oraz krajowych projektów NCBiR i NCN i uzgadnianie poprawności zapisów na kontach księgowych.
2. Rejestr wniosków zgłaszanych do aplikacji w ramach projektów strukturalnych oraz rejestr projektów realizowanych.
3. Weryfikacja wniosków aplikacyjnych i załączników finansowych do wniosków aplikacyjnych.
4. Weryfikacja kwalifikowalności do finansowania dokumentów finansowych.
5. Monitoring finansowy projektów.
6. Weryfikacja oraz kontrola zgodności pod względem finansowym harmonogramów płatności oraz wniosków o płatności.
7. Załączniki finansowe do wniosków o płatność.
8. Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dowodów księgowych dotyczących projektów i ich weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym.
9. Płatności związane z projektem i kontrola ich zgodności z budżetem projektu, umowami i harmonogramami płatności.
10. Kontrola poprawności i zgodności z zapisami księgowymi wniosków, sprawozdań, raportów okresowych i końcowych w części finansowej projektu.
11. Informacje i sprawozdawczość.
12. Archiwizowanie dokumentacji księgowej projektów.

 

Dział Analizy i Rachuby Płac

 

1. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, zasiłków i innych należności z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych umów oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń.
2. Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy.
4. Zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych.
5. Administracyjna obsługa bazy danych osobowych zleceniobiorców i stażystów.
6. Administracyjna obsługa elektronicznej bazy płacowej pracowników, zleceniobiorców, stypendystów, stażystów i doktorantów.
7. Sporządzanie informacji o rocznych dochodach i potrąconym podatku dochodowym od osób fizycznych dla pracowników i urzędów skarbowych.
8. Tworzenie elektronicznych plików do przekazywania przelewów dotyczących wynagrodzeń, potrąceń z list płac, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
9. Obsługa Publicznego Liceum Ogólnokształcącego PŁ w zakresie tworzenia list płac, wyliczania zasiłków, należności i potrąceń.
10. Udostępnianie danych do elektronicznego rozliczenia księgowego i kosztowego wynagrodzeń.
11. Przygotowanie wykazu wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych.
12. Wystawianie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia.
13. Udział w sporządzaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
14. Bieżąca analiza wykonania planu wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń w grupach zawodowych.
15. Sprawozdawczość z zakresu wynagrodzeń dla GUS i ministerstwa.
16. Uzgadnianie, we współpracy z Działem Księgowości i Działem Finansowym, stanów rozliczeń i sald rozrachunków z ZUS oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i potrąceń z urzędami skarbowymi.
17. Archiwizowanie dokumentacji płacowej.

 

Zastępca Kwestora ds. Księgowości

 

1. Organizacja pracy w zakresie rachunkowości, nadzór nad pracą Działu Księgowości.
2. Organizowanie i doskonalenie obiegu dokumentów księgowych.
3. Nadzór i kontrola prawidłowości dowodów księgowych oraz ich dekretacji do systemu finansowo-księgowego.
4. Wtórna kontrola przygotowanych do przelewu dokumentów, zatwierdzanie do zapłaty, realizacja płatności (sprawdzanie przesyłki do banku, autoryzacja pliku do zapłaty).
5. Wtórna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym.
6. Obsługa funkcjonowania Systemu Raportowania Danych Finansowych.
7. Nadzór nad terminowym uzgadnianiem i analizowaniem zapisów w ewidencji analitycznej.
8. Nadzór nad terminową windykacją należności.
9. Ustalanie wyników finansowych jednostek organizacyjnych oraz analiza prawidłowości finansowania poszczególnych rodzajów działalności.
10. Nadzór nad sprawozdawczością podatkową, z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
11. Nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą systemów informatycznych użytkowanych w Kwesturze.
12. Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa), budżetowa, dla GUS i dla ministerstwa.

 

Komórki w pionie Zastępcy Kwestora ds. Księgowości

 

Dział Księgowości

 

1. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych dotyczących wszystkich rodzajów działalności, za wyjątkiem ewidencji określonej w pkt 2.24.1 i uzgadnianie poprawności zapisów na kontach księgowych.
2. Ewidencja analityczna i ilościowo-wartościowa majątku trwałego i obrotowego i uzgadnianie jej z ewidencją jednostek organizacyjnych.
3. Ewidencja przychodów i kosztów Uczelni w przekroju rodzajowym i kalkulacyjnym, poszczególnych działalności, jednostek organizacyjnych i zadań.
4. Okresowe rozliczanie przychodów i kosztów, ustalanie kosztu własnego i wyniku finansowego jednostek organizacyjnych Uczelni.
5. Dokumentacja i rozliczenia zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT.
6. Ewidencja i rozliczenia z budżetem z tytułu podatków.
7. Rozliczenia z dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi oraz rozrachunki z pracownikami.
8. Kontrola stanu należności, zobowiązań i roszczeń Uczelni, rozliczeń z budżetem, dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi, naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, windykacja należności.
9. Dokumentacja i ewidencja nieuregulowanych należności dla potrzeb postępowania sądowego.
10. Uzgodnienia poprawności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Uczelni z ewidencją pomocniczą jednostek organizacyjnych, potwierdzanie zgodności raportów finansowych, faktur i rozliczeń z ewidencją księgową.
11. Księgowość Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. Dane i zestawienia z zakresu prowadzonych ewidencji, do sprawozdań Uczelni.
13. Sprawozdawczość z zakresu finansowego dla GUS i ministerstwa.
14. Inwentaryzacja i wycena aktywów i pasywów drogą weryfikacji i uzgodnienia sald.
15. Obsługa systemu POL-on w zakresie inwestycji.
16. Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

 

Zastępca Kwestora ds. Finansowych

 

1. Organizacja pracy w zakresie finansowym, nadzór nad pracą Działu Finansowego.
2. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym jednostki organizacyjnej i Uczelni.
4. Nadzór nad terminową realizacją płatności.
5. Aktualizacja danych dotyczących rachunków bankowych i danych adresowych na potrzeby rozliczenia podatku VAT we właściwych urzędach.
6. Bieżąca współpraca z bankami, w tym w zakresie gwarancji bankowych.
7. Kontrola wielkości wydatkowanych środków z subwencji, dotacji podmiotowych, celowych, innych wyodrębnionych, nadzór nad terminowym rozliczaniem środków z dotacji celowych.
8. Bieżąca analiza płynności finansowej Uczelni.

 

Komórki w pionie Zastępcy Kwestora ds. Finansowych

 

Dział Finansowy

 

1. Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dowodów księgowych dokumentujących operacje gospodarcze i ich weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym oraz wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem rzeczowo-finansowym.
2. Obsługa operacji bankowych i kasowych, otwieranie i zamykanie kont bankowych, kontrola stanów środków pieniężnych na kontach bankowych i w kasach, organizacja transportu i ochrony pieniędzy.
3. Zakładanie i prowadzenie lokat bankowych, w granicach prawnie dopuszczonych.
4. Opracowanie i wysyłka wyciągów bankowych jednostkom organizacyjnym.
5. Ewidencja pieniężnych środków z subwencji i dotacji budżetowych oraz środków projektowych.
6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów, budżetu, pracowników, studentów, doktorantów oraz kontrola terminowości.
7. Obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
8. Archiwizowanie dokumentacji bankowej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się